Projecte cellers
Projecte cellers

Estructura cimentació
Estructura cimentació

Estructura per a particular
Estructura per a particular

Projecte cellers
Projecte cellers

1/7

Construcció d' estructures metàl·liques,

Cobertes i revestiments

Solucions estructurals

Disseny d'escales especials

Metalistaeria :

· Portes

· Escales

· Baranes

· Proteccions

​*Construccions ajustades a les directrius constructives de càlcul
**Soldadures certificades por entitats homologades